مشاوران

مشاوران

ردیف نام نام خانوادگی سمت تصویر
1 بهمن مومنی مقدم مشاور عالی و عضو شورای عالی راهبردی و هم اندیشی
2 حسن حاجعلی فرد مشاور عالی و عضو شورای عالی راهبردی و هم اندیشی
3 حسین عبده تبریزی مشاور عالی و عضو شورای عالی راهبردی و هم اندیشی
4 مهرداد تقی زاده بهجتی مشاور عالی و عضو شورای عالی راهبردی و هم اندیشی
5 مظفر نیکپور مشاور عالی و عضو شورای عالی راهبردی و هم اندیشی
6 رکن الدین جوادی مشاور عالی و عضو شورای عالی راهبردی و هم اندیشی
7 حبیب الله بیطرف مشاور عالی و عضو شورای عالی راهبردی و هم اندیشی
8 علی عبدالعلی زاده مشاور عالی و عضو شورای عالی راهبردی و هم اندیشی
9 علیرضا غلامی مشاور عالی و عضو شورای عالی راهبردی و هم اندیشی