کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی

کمیسیون تدوین استراتژی وبرنامه ریزی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
کردستان مجید شاه اویسی رئیس کمیسیون
اردبیل ساحل شاهی زارع نائب ریس کمیسیون
یزد مرتضی عبدالرضا زاده دبیر کمیسیون
آذربایجان شرقی بیتا باقری عضو
آذربایجان غربی سعید خوش نیت عضو
البرز وحید کیانی عضو
ایلام رسول مرادبیگی عضو
تهران مجید اصل دهقان عضو
تهران مهدی روانشاد نیا عضو
کرمان مژگان پیرایش عضو
گیلان محمد کامران عضو
مازندران سیدمحمود میثاقی عضو
مرکزی مجید ثاقبی عضو