کمیسیون حقوق و نظام نامه ها

کمیسون حقوق و نظام نامه ها

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 آذربایجان شرقی شهرام کاشانی اصل عضو
2 آذربایجان غربی جعفر هاشم زاده عضو
3 اردبیل نیما حسن سوقی عضو
4 تهران علی کریمی آنچه عضو
5 خراسان شمالی رضا فتحی عضو
6 سیستان و بلوچستان علی پور اربابی عضو
7 فارس طاهره نصر عضو
8 کرمانشاه علی اصغر همتی عضو
9 گیلان بهزاد پارسا عضو
10 لرستان مجید جی افرام عضو
11 هرمزگان سیدعماالدین البرزی عضو
12 همدان سعید یزدانی عضو