گروه تخصصی نقشه برداری

<p>

گروه تخصصی نقشه برداری

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 همدان سعید یزدانی رئیس
2 خراسان رضوی احمد اسدی نایب رئیس
3 اردبیل مهدی خان محمدیان دبیر
4 لرستان ناصر طهماسبی عضو
5 هرمزگان جعفر فرهمند عضو
6 مازندران جواد مهجوریان عضو
7 آذربایجان شرقی علی طوماری عضو
8 زنجان حمزه علی احمدی عضو
9 قزوین یدالله کاظمی عضو
10 کرمانشاه منوچهر کولانی عضو
11 کردستان کریم قادرمرزی عضو
12 تهران محسن رجب زاده عضو
</p>