گروه تخصصی شهرسازی

گروه تخصصی شهرسازی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 قزوین عباس وثیق نیا رئیس
2 مازندران شیرزاد یزدانی نایب ریس
3 همدان محمد خلیل البرز نیا دبیر
4 تهران حمیده امکچی عضو
5 تهران الهام امینی عضو
6 کردستان محمدرضا جباری عضو
7 آ؛ذربایجان غربی سیدفتح اله فواد مرعشی عضو
8 گیلان سید مسعود موسوی عضو
9 خراسان رضوی علی مقدم آریایی عضو
10 آذربایجان شرقی رسول وظیفه شناس عضو
11 لرستان محمد خدامی عضو
12 قم سیدمجید فارغیان عضو