خدمات مهندسی و اشتغال

کمیسون خدمات مهندسی و اشتغال

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 قزوین عباس وثیق نیا رئیس
2 تهران علی اکبر نبی ئی نایب رئیس
3 هرمزگان مسعود مصفا دبیر
4 گلستان محمد ابراهیم پور عضو
5 گیلان ساعد دست پیمان عضو
6 خوزستان کمال دویده عضو
7 اردبیل توحید شفیعی عضو
8 کهگیلویه و بویراحمد عیسی شهامت عضو
9 خراسان شمالی علی عصمتی عضو
10 بوشهر سیدسعید علم بلادی عضو
11 زنجان یداله علی آبادی عضو
12 سیستان و بلوچستان محمدعلی قصری عضو
13 البرز علیرضا مجربی کرمانی عضو
14 تهران جهانگیر رستم زاده عضو مدعو