کمیسیون انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست

کمیسون انرژی

ردیف استان نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 آذربایجان شرقی آدم نوه سی شهاب عضو
2 آذربایجان غربی وطنی احمد عضو
3 اردبیل کیافر طاهر عضو
4 اصفهان طاهری اصل احمدرضا عضو
5 البرز خسروی ندا عضو
6 البرز زنوززاده سیداکبر عضو
7 تهران کرمی رامین عضو
8 خوزستان بابادی کیوان عضو
9 زنجان کیامهر رامین عضو
10 سمنان قدس محسن عضو
11 فارس پوراسدی حسین عضو
12 کردستان سیدیونسی هیوا عضو
13 کرمانشاه افشاری نورمحمد عضو
14 مازندران محمودی آزاده عضو
15 ایلام صیادی عمران عضو