کمیسیون انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست

کمیسون انرژی ،مصالح و محیط زیست

ردیف استان نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 آذربایجان غربی کریمی آرمان عضو
2 اصفهان پورهمایونی علیرضا عضو
3 بوشهر ظروفچیان حمیدرضا عضو
4 تهران رِئیسی نژاد امیرافشین عضو
5 خراسان شمالی حسین چی مهروز عضو
6 زنجان رحیما سرور عضو
7 خوزستان عصاری رضا عضو
8 قم حسینی زهراسادات عضو
9 کردستان سیدیونسی هیوا عضو
10 کرمان قراِِِِیی مجید عضو
11 لرستان آقایی چگینی اصغر عضو
12 همدان نصیری پیام عضو