بمناسبت روز مهندس

بمناسبت روز مهندس؛ برگزاری اولین جشنواره ملی خوشنویسی با همکاری کمیسیون بیمه، مالیات و خدمات رفاهی شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

×