جلسه کارگروه سنجش به منظوربررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی معماری استان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان: در راستای عمل به ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص تشکیل دبیرخانه کارگروه سنجش در شورای مرکزی به منظور بررسی احراز شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، به منظور بررسی پرونده های داوطلبین گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، کارگروه سنجش گروه تخصصی معماری در تاریخ 1401/11/02 تشکیل جلسه داد.

×