جلسه مشترک آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان با کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی : جلسه مشترک آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان با کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان تهران در تاریخ 1401/10/21 در محل شورای مرکزی به منظور تهیه و تدوین محتوای آموزشی شامل تدوین کتاب ، فیلم های آموزشی و کتاب های مصور برگزار گردید و اعضاء به ارائه پیشنهادات خود در خصوص نحوه تهیه محتوای آموزشی پرداختند.

×