اولین جلسه کمیسیون آموزش ، پژوهش ، آزمون و انتشارات روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 در محل شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشگیل گردید .

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی :اولین جلسه کمیسیون آموزش ، پژوهش ، آزمون و انتشارات روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 در محل شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشگیل گردید . در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضاء با یکدیگر ، انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر می باشد .آقای دکتر جواد اسفندیاری بعنوان رئیس کمیسیون ، آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری بعنوان نایب رئیس کمیسیون و آقای دکتر جمشید نعمتی به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند . در پایان جلسه مقرر گردید اعضاء کمیسیون اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت را آماده و در جلسه آتی  ارائه نمایند .

×