برگزاری جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی با حضور دکتر شکیب سرپرست سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان، با حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در 24اسفند ماه جاری به صورت حضوری و مجازی در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

محورهای جلسه
جمع بندی موارد مربوط به حوزه شهرسازی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ابلاغ شرح خدمات و حق الزحمه خدمات مهندسی شهرسازی
تسریع در تدوین مبحث شهرسازی با عنوان «انطباق شهری ساختمان» ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان