برگزاری جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محبط زیست شورای مرکزی

جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محبط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محبط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) با حضور اعضای کمیسیون و نماینده هیات مدیره سازمان استانها، هجدهم بهمن جاری به صورت حضورى و مجازى در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان  برگزار شد.

این جلسه به منظور ایجاد وحدت رویه و بررسی روند اقدامات و ارائه گزارش از فعالیت های استانها در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان برگزار شد.
 
در این جلسه اعضای این کمیسیون، نظرات خود را درباره دستور کار جلسه مطرح کردند.