برگزاری جلسه مشترک گروه تخصصى مکانیک با کارگروه انرژی

جلسه مشترک گروه تخصصى مکانیک شوراى مركزى با اعضای کارگروه انرژی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه مشترک گروه تخصصى مکانیک شوراى مركزى با اعضای کارگروه انرژی برای تعیین خط مشی کارگروه، هجدهم بهمن جاری به صورت حضورى و مجازى در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان  برگزار شد.

در این جلسه اعضای این گروه تخصصی، نظرات خود را درباره دستور کار جلسه مطرح کردند.