برگزاری جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی با یک دستور کار

جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

 
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه گروه تخصصى عمران شوراى مركزى هجدهم بهمن جاری به صورت حضورى و مجازى در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان  برگزار شد.
 
«بررسی هزینه تمام شده ساخت و ساز در سال جاری و پیش بینی سال 1401»، دستور کار این جلسه گروه عمران شورای مرکزی بود.
 
در این جلسه اعضای این گروه تخصصی، نظرات خود را درباره دستور کار جلسه مطرح کردند.