برگزاری جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی

جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه گروه تخصصى مکانیک شوراى مركزى هشتم آذرماه جاری به صورت حضورى و مجازى بادستورکار «جلسه مشترک با کارگروه گاز و تعیین خط مشی کارگروه» در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان  برگزار شد.
 
در این جلسه اعضای این کارگروه تخصصی، نظرات خود را درباره دستور کار جلسه مطرح کردند.