نتایج انتخابات هیات رئیسه دوره نهم هیات مدیره نظام مهندسی اصفهان

انتخابات اولین سال هیات رئیسه دوره نهم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان برگزار شد.