نشریه شمس

نشریه شمس

ردیف استان نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 جهار محال و بختیاری کوهی کمالی مهران سر دبیر نشریه شمس
2 تهران موسی خانی زهرا کارشناس مسوٌل نشریه شمس