مشاوران

مشاوران

ردیف نام نام خانوادگی سمت تصویر
1 بهمن مومنی مقدم مشاور عالی و عضو شورای عالی راهبردی و هم اندیشی
2 علی فرج زادها مشاور سازمان