شورای انتظامی

شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي استانهاست و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

الف ـ يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضاييه.

ب ـ دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.

ج ـ دو عضو به معرفي شوراي مركزي.

جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده يا (3) رأي موافق معتبر خواهد بود.

اعضای شورای انتظامی

  • علی محمد عبدی -  رئیس شورا
  • شهرام کوسه غراوی نایب -  رئیس شورا
  • علی بنیادی نژاد -  عضو شورا
  • یوسف باقری -  حقوقدان
  • امیر سلیمی -  دبیر شورا