روابط عمومی

روابط عمومی

ردیف نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 کمیل صرامی مدیر روابط عمومی
2 معصومه فتحعلیان کارشناس روابط عمومی
3 حجت الله خداشاهی کارشناس روابط عمومی