حوزه ریاست

حوزه ریاست

ردیف نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 بهمن مومنی مقدم مدیر اجرایی سازمان
2 مریم آهوپای رئیس دفتر ریاست سازمان
3 محمدهادی فراتی مسئول دفتر هیأت ریسه سازمان