اداری و مالی

اداری و مالی

ردیف نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 مسعودی بنت الهدی مدیر اداری و مالی سازمان
2 یارایی المیرا کارشناس مسئول اداری
3 مرادی هادی کارشناس اداری و خدمات
4 ناظمی عباس کارپرداز
5 میرزایی فاطمه کارشناس حسابداری