اداری و مالی

مالی

ردیف نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 مسعودی بنت الهدی مدیر مالی سازمان
2 ناظمی عباس کارپرداز
3 میرزایی فاطمه کارشناس حسابداری