آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش

ردیف نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 بدرلو بیت الله مدیر آموزش و پژوهش
2 یارایی المیرا کارشناس آموزش
3 ایرانی نسیم کارشناس آموزش