مهلت اعتراض

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهلت اعتراض و شکایات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1401/02/25 می باشد.