آخرین فرصت اعلام انصراف داوطلبان شرکت در انتخابات نهمین دوره شورای مرکزی

به گزارش روابط عمومی سازمان : پیرو نامه شماره 44042/ش م مورخ 1401/02/17 و باتوجه به درخواست تعداد زیادی از داوطلبان ، آخرین فرصت اعلام انصراف داوطلبان ، ساعت 22 روز چهارشنبه 1401/02/21 تعیین می گردد.