برگزاری دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی با ۳ دستور کار

دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی روز سه شنبه، بیست و یکم دی ماه جاری، با حضور ریاست سازمان و اکثریت اعضای شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

 در همین حال، «گزارش بررسی تراز و بودجه استانها موضوع تفویض اختیار وزیر محترم و اتخاذ تصمیم در این خصوص»، « انتخاب دو عضو کارگر سنجش گروه های تخصصی موضوع ماده ۷۹ آیین نامه اجرایی» و «بررسی و تجدیدنظر در نظام نامه مصادیق «عذر موجه» غیبت اعضای هیات مدیره استانها»؛ سه دستور کار دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای مرکزی اعلام شد.
 
در این جلسه پس از بررسی دستورکارها، تصمیماتی برای پیگیری امور اتخاذ شد.