شورای هماهنگی روابط عمومی استان ها

شورای هماهنگی روابط عمومی استان ها (0)

سرکار خانم مهندس / جناب آقای دکتر کمیل صرامی (رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کلیه استان ها) ، سمیه صدیقی- سمانه سالاری- سید امیر پیروز مرعشی- منصور گتویی زاده- مهدی بخشی- هورامان بهرامی (اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی)