ستادهای مدیریت بحران

ستاد مدیریت بحران

ردیف استان نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 همدان نقیبی جعفر دبیرستاد