باشرکت حداکثری اعضاء

هشتمین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات و هیات مشورتی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتمین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات و هیات مشورتی شورای مرکزی به صورت حضوری  و با اکثریت اعضاء روز سه شنبه مورخ 1402/06/28  برگزار گردید.در این جلسه نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان های مازندران و گیلان به ارایه گزارش در خصوص سامانه نظام پیشنهادات پرداختند و در ادامه نامه های وارده مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

×