با حضورحداکثری اعضاء

هفتمین جلسه کمیسیون صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان هفتمین جلسه کمیسیون صدور خدمات مهندسی روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

×