جلسه صادرات خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان  جلسه  صادرات خدمات مهندسی  روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 در محل  شورای مرکزی برگزار شد.

×