با حضور حداکثری اعضاء

جلسه صادرات خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسه صادرات خدمات مهندسی  روز دوشنبه مورخ 1402/06/20 در محل  شورای مرکزی برگزار شد.

×