با حضور حداکثری اعضاء

پانزدهمین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی برگزار شد

پانزدهمین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در تاریخ 1402/06/20در محل شورای مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پانزدهمین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در تاریخ 1402/06/20 در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و موارد زیر مطرح گردید: 

1. ساختار تشکیلاتی برگزاری مسابقه ملی معماری برتر بررسی و تشکیل کمیته سیاستگذاری وکمیته اجرایی مورد تایید قرار گرفت. 

 2. پیرامون تدوین چک لیست¬های ممیزی انرژی مقرر گردید نمایندگان کارگروه مربوطه نتیجه نهایی تدوین را تا آخر مهرماه به گروه تخصصی معماری ارایه نمایند. 

 3. نامه پیگیری چگونگی اجرای فاز 2 معماری در استان¬ها از طرف شورای مرکزی به استان¬ها ارسال شده است. مقرر گردید نمایندگان گروه معماری از استان¬ها درخواست تسریع در پاسخ را داشته باشند. 

 4. نامه¬های وارده مورد قرایت و بررسی قرار گرفت.

×