سومین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان سومین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز چهارشنبه مورخ 1401/12/10 به صورت حضوری ومجازی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس از پیگیری مصوبات جلسه قبل مقرر گردید نتیجه اقدامات صورت گرفته سه استان تهران، فارس و خراسان رضوی با محوریت استان فارس در خصوص حوزه شمول خدمات مهندسین ترافیک در جلسه آتی جهت جمع بندی به گروه تخصصی ارائه گردد و همچنین در خصوص رونمایی از سامانه الکترونیک که بر اساس تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان راهداری جهت برقراری ارتباط فی مابین ایجاد شده اقدام شود.

در ادامه جلسه استان های یزد و اردبیل نسبت به تهیه پکیج آموزشی در خصوص خدمات مهندسی ترافیک برای ایمن سازی معابر شهری اقدام و جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه بعد به گروه ارائه نمایند.
×