هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 با حضور رئیس سازمان به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه در راستای نهایی نمودن نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، ویراش نهایی نظام نامه مذکور پس از جمع بندی نظرات اعضاء و رئیس سازمان صورت گرفت.

در ادامه نسبت به بررسی لوایح حقوقی مربوط به دیوان عدالت اداری در خصوص رأی هیأت عمومی دیوان مبنی بر حذف و ابطال هزینه شناسنامه فنی اقدام و پیشنهادات لازم ارائه گردید .

×