ششمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ششمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/12/02 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید.

طی این جلسه جمع بندی نظام نامه اداره دفاتر نمایندگی به نتیجه گیری نهایی رسید و مقرر شد در جلسه آتی ویرایش و تایید نهایی آن جهت ارائه به شورای مرکزی انجام پذیرد.

×