دومین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج شورای مرکزی با حضور مدیر آموزش شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید. در ابتدای جلسه اعضا به بیان سرفصل مطالب مطرح در بحث آموزش شامل دوره‌های اولیه ارتقاء پایه ،سمینارها، دوره های غیر مصوب پرداختند و اولویت‌های کار کمیسیون آموزش در قالب ۱۶ مورد پیشنهادی ارائه شد که مقرر گردید توسط هیات رئیسه در سه بخش برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت تقسیم بندی گردد.اهم مصوبات این جلسه  به شرح زیر است : 1- پیشنهاد برگزاری جلسات هم اندیشی روسای کمیته های آموزش استانها و مدیران آموزش به صورت هر ۶ ماه یکبار ارائه گردیده و اولین نشست در اسفند ماه در کرمانشاه برنامه ریزی خواهد شد. ۲- پیشنهاد گردید کلیه سمینارها و دوره های غیر مصوب و وبینارهای کلی که توسط سازمانهای نظام مهندسی برگزار می گردد از کمیسیون آموزش شورای مرکزی مجوز دریافت نمایند و درمورد سمینارها و دوره های غیر مصوب استانی کمیسیون آموزش نظام مهندسی کشور به کمیته های آموزش استان ها می تواند تفویض اختیار نماید. 3- مقرر گردید نظام نامه "مهندس کارآموز" با محوریت استان فارس پیگیری و به روز رسانی شده و به کمیسیون ارائه گردد.

×