دومین جلسه کمیسیون مقررات ملی ساختمان شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون مقررات ملی ساختمان شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید. در ابتدای جلسه اعضا پیرامون برنامه های کمیسیون تا پایان سال جاری به بحث و بررسی پرداختند و مقرر گردید مبحث دوم مقررت ملی ساختمان به صورت ویژه در دستور جلسات آینده پرداخته شود.در ادامه جلسه ارسال نامه به کلیه استانها جهت ارسال نظر پیرامون مباحث مقررات ملی ساختمان مصوب شد.