دومین جلسه کمیسیون حقوقی ونظام نامه ها شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه ها شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه اعضا نسبت به طرح مشکلات سازمانهای استانی در خصوص عمل به شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر پرداختند و مقرر گردید موضوع توسط کار گروه مربوطه و تحت نظارت آقای دکتر پور اربابی مورد رسیدگی قرار گرفته و در قالب پیشنهاد از سوی شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردد.

در ادامه جلسه بررسی و اصلاحات مورد نیاز نظام نامه ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با محوریت منابع درآمدی سازمانهای استانی صورت گرفت و با توجه به تصویب نظام نامه مذکور در کمیسیون حقوقی جهت تصویب تقدیم شورای مرکزی گردید.

×