دومین جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید.

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از فعالیت های دوره قبل، پنج کارگروه تخصصی زیرمجموعه کمیسیون با عناوین زیر تشکیل گردید:

  • کارگروه محیط زیست و ساختمان
  • کارگروه انرژی های تجدیدپذیر
  • کارگروه استاندارد و مصالح
  • کارگروه اجرایی نمودن مبحث19 مقررات ملی ساختمان

که این کارگروه ها با عضویت حداقل دو عضو از کمیسیون و اعضای متخصص خارج از کمیسیون پس از پیشنهاد و بررسی رزومه و تایید در کمیسیون تشکیل گردید.

×