دومین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات و هیات مشورتی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات و هیات مشورتی شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید.

این جلسه که با حضور مهندس جی افرام (عضو پیشین کمیسیون نظام پیشنهادات در دوره هفتم) برگزار شد اعضا به بحث و بررسی در خصوص اقدامات انجام شده در دوره هفتم و عملکرد گذشته نظام پیشنهادات پرداختند.

×