سومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان سومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 با حضور اعضا به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.
در این جلسه اعضا در خصوص بررسی شرح خدمات صلاحیت اجرای نقشه برداری به بحث و بررسی پرداختند و در ادامه ابتدا کارگروه های زیر مجموعه برای گروه تخصصی نقشه برداری تعیین گردید سپس اعضای هر کدام از کارگروه ها انتخاب شدند.
×