دویست و نود و دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور رئیس سازمان و کلیه اعضاء برگزار شد.

 
 
دویست و نود و دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
صبح روز سه شنبه اول آذر ماه با حضور کلیه اعضای شورای مرکزی، دویست و نود و دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل سالن جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بررسی و تصویب بودجه سال 1401، انتخاب نهایی اعضای گروه ها و کمیسیون های تخصصی، گزارش برگزاری اجلاس فوق العاده هیأت عمومی، گزارش نظام نامه ارجاع نظارت و پیشنهاد روش عملکردی در طراحی نهضت ملی مسکن جهت لحاظ نمودن هزینه فایده در طول عمر مفید ساختمان، دستور کار این جلسه بود. 
ابتدا در این جلسه دکتر حمزه شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن خوش آمدگویی با توجه به طرح بیمه تامین اجتماعی مهندسان در کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور پیگیری و تصویب طرح بیمه مهندسین از تشکیل کمیته پیگیری بیمه تامین اجتماعی خبر داد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: درخصوص مصادیق تعارض منافع تاکنون جلسات متعددی  برگزار گردیده و مقرر شد در جلسات آتی به نتایج و توافقات لازم با وزارت راه و شهرسازی دست یابیم.
در ادامه جلسه با اشاره به رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان و تاکید بر نمود اجتماعی و مردمی فعالیت های شورای مرکزی دوره نهم هر یک از اعضا به ارائه نقطه نظرات و مسائل مربوط به هریک از کمیسیون ها پرداختند و مقرر شد ترجیحاً اعضا فقط در یک کمیسیون عضو باشند و تا هفته آینده توسط هیات رئیسه معرفی گردند.  
در ادامه و در نوبت دوم جلسه بودجه اصلاحی سال 1400 و بودجه 1401 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه گزارش هزینه و درآمدهای شورای مرکزی توسط خزانه دار و مدیر مالی سازمان، اعضا به پیشنهادات خود در خصوص اصلاح بندهای بودجه پرداختند.
در ادامه دستورکار، کمیته اجرایی برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی به ارائه گزارشی از نحوه برگزاری، برنامه های در دستورکار و ریزهزینه های احتمالی برگزاری اجلاس پرداختند.
در پایان جلسه رئیس سازمان به ارائه ای از "پیشنهاد روش عملکردی در طراحی مسکن نهضت ملی جهت لحاظ نمودن هزینه هایده در طول عمر مفید ساختمان" پرداخت.

همچنین دستورکار نظام نامه ارجاع نظارت به جلسه آتی موکول گردید.

×