جلسه بررسی پیش نویس مبحث 23 مقررات ملی ساختمان با موضوع "ارزیابی و بهسازی ساختمان های موجود"

جلسه بررسی پیش نویس مبحث 23 مقررات ملی ساختمان با موضوع "ارزیابی و بهسازی ساختمان¬های موجود" در روز سه شنبه مورخ 1401/04/28در  شورای مرکزی برگزار شد.

در ابتدا به سابقه بررسی موضوع ارزیابی و بهسازی ساختمان در کارگروه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی و سپس به کلیات، موارد فنی، میزان اجرایی بودن مبحث ارسالی، جایگاه آن در سایر رشته¬ها و... پرداخته شد. با توجه به سابقه فعالیتی پنج ساله کارگروه مذکور با عنوان " کارگروه ارزیابی و بهسازی سازه¬های موجود" و اینکه نتایج فعالیت این کارگروه در قالب نظامنامه¬ای با همین عنوان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده بود، مقرر شد طی مکاتبه ای ضمن درخواست جلسه مشترک از دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با نمایندگان گروه تخصصی عمران شورای مرکزی، در قالب کلیات موارد بررسی شده، به اطلاع رسانده شود.
×