بررسی ابعاد مدیریتی حادثه ساختمان متروپل آبادان

" بررسی ابعاد مدیریتی حادثه ساختمان متروپل آبادان"

پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی برگزار می نماید.
تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
ساعت: ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰
شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است.