هفتمین نمایشگاه بین المللی باز سازی سوریه

هفتمین نمایشگاه بین المللی باز سازی سوریه 

زمان :  6 الی 10 مهرماه 1401 
مکان:سوریه -دمشق
×