روز بهره وری و بهینه سازی مصرف

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف، بهانه ای است برای تاکید و ضرورت داشتن رفتار هوشمندانه و مسولانه در ممانعت از هدر رفت امکانات، بهره ورتر بودن و رسیدن به توسعه پایدار.
در دین مبین اسلام همواره تاکید بر استفاده بهینه شده است و این مهم در قانون نظام مهندسی ساختمان  نیز با اشاره به تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی جایگاه و اهمیت بهره وری و بهینه سازی مصرف در صنعت ساختمان را نمایان می کند.

امید است با استفاده بهینه از منابع و فرایندها و صرفه جویی، رشد و شکوفایی در صنعت ساختمان را شاهد باشیم.