برگزاری هیات عمومی فوق‌العاده بمنظور اتخاذ تصمیم در خصوص زمان و شیوه برگزاری انتخابات نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

برگزاری هیات عمومی فوق‌العاده بمنظور اتخاذ تصمیم در خصوص زمان و شیوه برگزاری انتخابات نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

×