جلسه کمیسیون نظام فنی، اجرایی و کنترلی شورای مرکزی مورخ 1401/01/23

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیست و سومین جلسه کمیسیون نظام فنی، اجرایی و کنترلی شورای مرکزی در تاریخ 23/01/1401 برگزار گردید. در این جلسه، مواد 18 تا 42 پیش¬نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( جمع¬بندی شده توسط مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی در آذر 1400) بررسی شده و ایرادات، نقطه نظرات و اصلاحات پیشنهادی بر روی مواد مذکور، به تصویب رسید و مقرر گردید که نظر این کمیسیون به ریاست سازمان اعلام گردد.